Posts

Showing posts from April, 2020

Jednobitni ADC za analogne senzore

Image
Implementacija jednobitnog analognog senzora je jednostavna i bazira sa na upotrebi komparatora koji trigeruje visok ili nizak nivo: +5VDC ili 0VDC tj. logičku jedinicu i logičku nulu. Princip rada je jednostavan o čemu će biti reči u blogu koji sledi. UVOD Jednobitne ADC ili ti jednobitne analogno digitalne senzore je jednostavno implementirati korišćenjem komparatora, takođe moguće je koristiti i operacioni pojačavač koji se konfiguriše u režimu rada komparator. Princip rada je jednostavan, na neinvertujući ulaz se dovodi analogni signal koji se poredi sa referentnim nivoom koji definiše nama željenu analognu vrednost signala, kada analogni signal dostigne željenu vrednost, komparator generiše logičku jedinicu na izlazu, u suprotnom logičku nulu. Generisani digitalni signal sa izlaza komparatora se dovodi na interrupt ulaz mikrokontrolera, što je dovoljno da trigeruje obradu događaja koja je dodeljena istom senzoru tj. događaju - dosegnuta je određena vrednost. Slika 1. prik

Arduino DIY - Limiter 500mA strujno ograničenje uz shutdown opciju - IV deo

Image
Ovo je četvrti deo o limiteru do 500mA i poslednji u nizu, prikazuje implementiran limiter o čemu će više reči biti u blog postu. Konceptualno, implementacija je identična šemi koja je navedena u prvom delu, sa određenim modifikacijama. U završnoj implementaciji korišćen je relej, pobuđen bipolarnim tranzistorom i merenje se odvija upotrebom operacionog pojačavača konfigurisanog da radio kao diferencijalni operacioni pojačavač, slede detalji. Implementacija limitera do 500mA Kao što je već navedeno koristi se identičan koncept kao što je navedeno u prvom delu serije blogova o limiteru do 500mA sa time što je ovde korišćen relej i operacioni pojačavač. Šema iz prvog dela je koncept te i implementirana u celosti sledi isti, osim što bipolarni tranzistor pobuđuje relej a merenje se vrši operacionim pojačavačem, implementacija je prikazana na donjoj slici. Obzirom da je princip rada identičan kao u prvom delu, neću ponavljati isto te se samo referišem na prvi deo ovde . Slik