Arduino DIY - Limiter 500mA strujno ograničenje uz shutdown opciju - IV deo

Ovo je četvrti deo o limiteru do 500mA i poslednji u nizu, prikazuje implementiran limiter o čemu će više reči biti u blog postu. Konceptualno, implementacija je identična šemi koja je navedena u prvom delu, sa određenim modifikacijama. U završnoj implementaciji korišćen je relej, pobuđen bipolarnim tranzistorom i merenje se odvija upotrebom operacionog pojačavača konfigurisanog da radio kao diferencijalni operacioni pojačavač, slede detalji.

Implementacija limitera do 500mA

Kao što je već navedeno koristi se identičan koncept kao što je navedeno u prvom delu serije blogova o limiteru do 500mA sa time što je ovde korišćen relej i operacioni pojačavač. Šema iz prvog dela je koncept te i implementirana u celosti sledi isti, osim što bipolarni tranzistor pobuđuje relej a merenje se vrši operacionim pojačavačem, implementacija je prikazana na donjoj slici. Obzirom da je princip rada identičan kao u prvom delu, neću ponavljati isto te se samo referišem na prvi deo ovde.

Slika 1. Implementacija limitera potrošnje jednosmerne struje.

Na slici je sa 1 označen relej koji se pobuđuje bipolarnim tranzistorom 2. Pad napona na otporniku 4 od jednog oma i 10 vati se vrši putem operacionog pojačavača 3 koji je konfigurisan da radi kao diferencijalni - meri vrednost napona na oba kraja otpornika zatim oduzima iste vrednosti, v2 - v1, te dobijeni diferencijal prosleđuje integrisanom analogno digitalnom konvertoru MCUa 5, radi odlučivanja da li je potrošnja jednosmerne električne struje u datom opsegu. Ako je potrošnja iznad dozvoljenog limita od 500mA MCU generiše signal koji trigeruje bipolarni tranzistor 2, kako bi relej isključio granu za napajanje i setovao indikator crvene LED diode da je uređaj koji se napaja isključen usled potrošnje iznad granice od 500mA.

Montaža komponenti je urađena na prototipskom jednostranom PCBu. Koristio sam komponente koje sam već imao dostupne, kao i kutiju u okviru koje je montirana implementirana elektronika. Kao što je navedeno u okviru video klipova, za buduće se planira dogradnja mini tastature i LCD displeja putem kojeg će moći da se setuje limit potrošnje. S obzirom da je limiter implementiran za veće snage, moći će da se setuju različiti pragovi limita od par ampera, te se uz pomoć tastature odabira da li će biti limit od 500mA, 1A, 2A itd. Takođe planira se ugradnja RS232 interfejsa kako bi se isti limiter konfigurisao i programskim putem sa PC računara. Slike dole prikazuju implementirani limiter sa prednje strane i zadnje strane respektivno.

Slika 2. Prednja strana limitera potrošnje električne struje.

Slika 3. Zadnja strana limitera potrošnje električne struje.
Video klipovi

U okviru sledećih video klipova pogledajte detalje tokom izrade prototipa, motaže komponenti i ugradnje rešenja u okviru kućišta.

Prototip, izrada limitera na prototipskoj tabli, merenje...

Montaža limitera na prototipski PCB.

Finalni uređaj zapakovan u kućište.

Comments

Popular posts from this blog

Electrolytic capacitors and design rules

Fake VC830L digital multimeter

How to design LM324 Astable Multivibrator